elektryk z przewodami przy skrzynce

DATA: 5 maja 2022 | KATEGORIA: porady.

Zawód elektryk – czy jest to praca dla każdego

Praca elektryka jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym. Z tego względu za posiadanymi uprawnieniami musi iść zarówno wiedza jak i doświadczenie. Elektryk zdaje sobie sprawę z faktu, że konsekwencje jego błędu mogą mieć fatalne skutki. Z tego względu do wykonywania zawodu elektryka konieczne są odpowiednie uprawnienia, przy zdobywaniu których należy się wykazać wiedzą i umiejętnościami.

Warto zdać sobie sprawę z faktu, że elektryk praktykujący swój zawód powinien być specjalistą i posiadać dodatkowe predyspozycje. Nieprawidłowe podłączenie urządzeń, czy pomyłka przy montażu skrzynki z bezpiecznikami może mieć nieprzyjemne, a nawet groźne następstwa. Z tego względu wiedza, umiejętności i potwierdzające je uprawnienia są konieczne aby podejmować się prac związanych z instalacjami elektrycznymi, niezależnie od tego czy są to instalacje w domu jednorodzinnym, mieszkaniu, czy też obiekcie przemysłowym. Kwestie związane z elektrycznością należy powierzyć w ręce profesjonalistów.

Predyspozycje do wykonywania zawodu elektryka

Elektryk wykonuje pracę niezwykle istotną i odpowiedzialną. W związku z tym każdy, kto chce zostać elektrykiem, powinien posiadać odpowiednie cechy charakteru, aby móc w przyszłości dobrze wykonywać swój zawód. Należą do nich:

 • dokładność,
 • sumienność,
 • precyzja,
 • odpowiedzialność,
 • logiczne myślenie,
 • umiejętność przewidywania.

Cechom tym powinny towarzyszyć doświadczenie i odpowiednia wiedza udokumentowana przez uprawnienia elektryczne, a najlepiej także uprawnienia budowlane dla elektryków. Decydując się na ścieżkę zawodową i zdobycie uprawnień elektryka, warto zastanowić się, czy posiada się wymienione cechy osobowości.

pomiar elektryczny

nadzór instalacji i sieci elektroenergetycznych

Uprawnienia elektryczne – wymogi formalne

Jako doświadczeni specjaliści nie mamy wątpliwości jak ważne w wykonywaniu zawodu elektryka są wiedza i potwierdzające ją uprawnienia elektryczne. Posiadanie ich jest podstawową kwestią związaną z bezpieczeństwem i poprawnością wykonanej pracy. Warto wiedzieć, że posiadane przez wykonującego zawód elektryka umiejętności wynikają z przepisów polskiego prawa. Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci opisuje szczegółowo kwalifikacje niezbędne do wykonywania zawodu.

W rozporządzeniu wymienione są także dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zależne od wykonywanej pracy i jej specyfiki. Na przykład:

 • osoby chcące wykonywać projekty instalacji na potrzeby budownictwa jednorodzinnego powinny posiadać uprawnienia budowlane,
 • znajomością zasad działania i budowy urządzeń elektrycznych muszą wykazać się osoby pracujące przy eksploatacji urządzeń elektrycznych,
 • osoby planujące pracę przy prądzie do 1 KV muszą posiadać aktualne uprawnienia SEP.

Rodzaj uprawnień i umiejętności jakie posiada elektryk zależy w znacznym stopniu od jego specjalizacji. Podkreślenia wymaga fakt, że jest to zawód, który wymaga doszkalania się i aktualizacji wiedzy. Zdobyte uprawnienia należy także regularnie odnawiać.

Droga kariery elektryka – możliwości dla każdego

Istnieje kilka dróg otwierających karierę elektryka. Dzięki temu branżą mogą się zainteresować osoby w każdym wieku i na każdym poziomie wykształcenia. Warto wiedzieć o różnych ścieżkach edukacji i wybrać optymalną dla siebie i swoich planów zawodowych.

Możliwość zdobycia uprawnień elektrycznych przewiduje trzy podstawowe drogi do tego celu. Są to:

 1. ukończenie szkoły zawodowej lub technikum elektrycznego,
 2. studia wyższe i zdobycie tytułu inżyniera lub magistra inżyniera,
 3. ukończenie kursu zawodowego i zdanie egzaminu.

Każda z tych możliwości pozwala na inne drogi kariery Wiąże się także z różnicami w wynagrodzeniu. Zdecydowanie najwięcej możliwości daje elektrykowi ukończenie wyższych studiów. Pamiętajmy jednak, że nie jest to jedyna droga to tego, aby zostać elektrykiem.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich organizują kursy i egzaminy zawodowe pozwalające zdobyć uprawnienia elektryczne niezbędne do wykonywania zawodu.

montaż przewodów w tablicy

elektryk to osoba z odpowiednimi uprawnieniami

Kursy zawodowe a zdobyte uprawnienia elektryczne i uprawnienia energetyczne

Kursy zawodowe są bardzo popularną i stale obleganą formą kształcenia w Polsce. Warto podkreślić, że wiele kursów zawodowych jest darmowych, jedyne co należy zainwestować chcąc podnieść swoje kwalifikacje to czas. Kursy zawodowe pozwalają na skuteczne przebranżowienie się, a przede wszystkim na zdobycie uprawnień do wykonywania zawodów, które tych uprawnień wymagają.

Kurs elektryka jest bez wątpienia jednym z popularniejszych kursów zawodowych. Pozwala on na przystąpienie do egzaminu SEP. Co w grupie G1 daje możliwość pracy przy prądzie do 1 KV. Uprawnienia SEP G1 mają swoje ograniczenia, ale pozwalają wykonywać znaczną ilość prac przy typowych projektach instalacyjnych.

Przystępując do egzaminu można uzyskać także kwalifikacje w grupie G1 – są to uprawnienia energetyczne. Dla elektryka uprawnienia te dają wiele nowych możliwości, uprawniają bowiem do legalnego wykonywania prac związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych, a także z dozorem urządzeń instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających przetwarzających przesyłających i zużywających energię elektryczną.

Bez wątpienia kwalifikacje jakie daje kurs elektryka wiążą się z wieloma możliwościami zawodowymi. Jest to główny powód ich popularności. Na kursy decydują się zazwyczaj osoby młode, ale podkreślmy, że nie ma ograniczenia wiekowego do kwalifikacji na kurs, ani podchodzenia do egzaminu zawodowego. Kursy pozwalają w krótkim czasie podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, co często wiąże się z awansem lub znalezieniem lepszej posady.

Kurs elektryka – warunki przyjęcia i ukończenia

Kurs elektryka jest kursem zawodowym zorganizowanym według ustalonej podstawy programowej. Każdy kurs organizowany na terenie Polski powinien spełniać określone wymagania. Poruszane są na nim kwestie związane z budową i konserwacją instalacji elektrycznych. Ukończenie kursu daje możliwość aby przystąpić do egzaminu SEP na uprawnienia energetyczne. Egzamin SEP odbywa się przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Zdany egzamin zawodowy jest jednoznaczny z uzyskaniem kwalifikacji w grupie G1. Kwalifikacje potwierdzone są stosownym zaświadczeniem, które honorowane jest nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej, w Szwajcarii oraz w państwach należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dla elektryka wykonującego zawód oznacza to możliwość wykonywania wielu prac związanych z eksploatacją i dozorem urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Podkreślenia wymaga fakt, że uprawnienia te mają swoje ograniczenia. Pozwalają na pracę przy prądzie do 1 KV.

Na kurs zawodowy może zapisać się każda pełnoletnia osoba, która posiada wykształcenie minimum podstawowe. Nie ma tutaj ograniczeń wiekowych, ani ograniczeń związanych z wykształceniem. Zdobyć uprawnienia zawodowe może prawie każdy, nawet jeśli nie posiada wykształcenia elektrycznego, ani nie zajmuje się elektryką zawodowo. Kurs elektryka można uznać za skierowany nawet do osób zupełnie początkujących, które chcą zmienić branżę, lub uzupełnić swoje wykształcenie. SEP pomimo ograniczeń dają wiele możliwości, w związku z tym absolwenci kursu, którzy z sukcesem przystąpili do egzaminu mogą liczyć na znalezienie pracy, mogą także zacząć działać samodzielnie otwierając własną firmę.

Grupy G1, G2, G3 – co oznaczają

Kończąc kursy i zdobywając uprawnienia zawodowe spotkać się możemy z wieloma pojęciami i kwalifikacjami. Dokumenty, które potwierdzają posiadanie kwalifikacji do pracy przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych nazywamy świadectwami kwalifikacyjnymi. Upoważniają one do wykonywania pracy na określonym stanowisku przy urządzeniach w konkretnej grupy urządzeń. Niezależnie od profesji, warto rozróżniać te grupy i być świadomym podziału.

 1. Grupa 1 elektroenergetyczna (G1 ) – uprawniają do wykonywania prac związanych z eksploatacją, dozorem urządzeń elektrycznych, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną.
 2. Grupa 2 cieplna (G2) – uprawniają do prac związanych z eksploatacją, dozorem urządzeń, instalacji i sieci cieplnych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło, jak również innych urządzeń energetycznych.
 3. Grupa 3 gazowa (G3) – uprawniają wykonywania prac związanych z eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających paliwa gazowe.

Każda z tych grup związana jest z inną branżą energetyczną. Świadectwa kwalifikacyjne na każdą z nich należy zdobyć osobno. Prawo polskie nie przewiduje w tej kwestii uprawnień łącznych. Są to uprawnienia konieczne do wykonywania zawodów związanych z daną grupą energetyczną.

Elektryk – a dalsze podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Profesja elektryka daje wiele możliwości pracy. Posiadając już SEP warto zainwestować w siebie i dalej inwestować w edukację. Podnoszenie swoich kwalifikacji pozwala na przyjmowanie nowych zleceń, a w przypadku etatu może wiązać się z awansem.

Przykładem innych uprawnień jakie może posiadać elektryk mogą być:

 • uprawnienia do sporządzania certyfikatów energetycznych budynków,
 • uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych,
 • uprawnienia do pracy na wysokościach,
 • uprawnienia rzeczoznawcy, specjalisty i weryfikatora SEP,
 • uprawnienia audytora energetycznego,
 • uprawnienia w zakresie eksploatacji,
 • uprawnienia budowlane,
 • uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego,
 • uprawnienia biegłego sądowego.

Jak widać, możliwości doskonalenia zawodowego w zawodzie elektryka jest wiele. Daje to możliwość znalezienia niszy na rynku, ale także rozwijania swojej działalności i podnoszenia kwalifikacji. Warto zauważyć, że część z kwalifikacji jest stosunkowo nowa, wiąże się ze zmianami jakie zauważamy w gospodarce energetycznej i patrząc globalnie w związku ze zmieniającym się podejściem do wytwarzania energii. Przypuszczać można, że z biegiem czasu będą pojawiały się coraz to nowe kwalifikacje przewidziane dla osób wykonujących zawód elektryka. Z całą pewnością jest to profesja, na którą zapotrzebowanie będzie stale rosło.

montaż gniazdka przez elektryka

praca przy domowych instalacjach elektrycznych

Co wyróżnia dobrego elektryka

Praca elektryka jest profesją bardzo odpowiedzialną, wymagającą wiedzy i kwalifikacji. Bez wątpienia to trudny zawód, ale równocześnie zawód bardzo potrzebny i dający wiele satysfakcji. Myśląc bardzo ogólnikowo możemy stwierdzić, że elektrykiem jest ten, kto zawodowo zajmuje się instalacjami elektrycznymi. Prac przy instalacjach elektrycznych jest wiele. Są one związane z:

 • planowaniem,
 • montażem,
 • dozorem
 • naprawą.

Niezależnie od tego czym na co dzień zajmuje się elektryk musi on posiadać odpowiednie uprawnienia. Każdy specjalista doskonale wie, że doświadczenie to nie wszystko, wiedzę trzeba stale aktualizować i rozwijać się zawodowo.

Elektryk, który posiada odpowiednie uprawnienia daje klientowi gwarancję dobrze wykonanej pracy. Jest o bardzo ważne i z pozoru oczywiste, warto jednak podkreślić, że błędy w wykonaniu instalacji mogą być przyczyną nie tylko niedogodności, ale także wielu niebezpieczeństw jak porażenie prądem, czy pożar. Solidny elektryk daje gwarancję bezpieczeństwa, która jest bezcenna.

Jako firma z wieloletnią tradycją przekazywaną w rodzinie z pokolenia na pokolenie dobrze wiemy jak istotna jest nasza praca. Solidność, dokładność i fachowość to cechy, które wyróżniają naszą firmę. Najwyższa jakość usług sprawia, że klienci bez wahania polecają nasze usługi i wracają do nas z nowymi zleceniami. Elektryk to zawód dla osób z predyspozycjami, wiedzą i doświadczeniem – my je wszystkie posiadamy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *